Aktualność: Konkurs Wiedzy o Podatkach


Regulamin

Warmińsko-Mazurskiego Konkursu

 

Wiedzy o Podatkach

 

 

 

 

 

Organizator Konkursu

Warmińsko –Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

 

Siedziba:

Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Ul. Wyszyńskiego 1/103
10-457 Olsztyn

 

                     Postanowienia ogólne

1.       Patronat honorowy nad konkursem przyjął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

2.       Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego Regulaminu oraz tematyki konkursu. Tematyka konkursu została dołączona do regulaminu.

3.       Miano laureata otrzymuje 5 najlepszych uczestników etapu wojewódzkiego.

4.       Organizator przesyła do Kuratorium Oświaty w Olsztynie Regulamin Konkursu
i tematykę konkursu.

5.       Organizator dba o klauzulę tajności na etapie wojewódzkim.

 

II         Cele Konkursu i założenia organizacyjne

1.      Celami Konkursu Wiedzy o Podatkach są:

-         budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych,

-         popularyzacja zawodu doradcy podatkowego,

-         upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego,

-         upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

2.      Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy (etap I – szkolny,

etap II – wojewódzki).

III       Organizatorzy Konkursu

 

1.      Konkurs Wiedzy o Podatkach organizuje Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Olsztynie.

2.      Konkurs na etapie szkolnym organizują wyznaczeni przez dyrektorów szkół nauczyciele.

3.      Konkurs na etapie szkolnym jest przeprowadzony w ramach pracy domowej ucznia.

4.      Konkurs na etapie wojewódzkim przeprowadza komisja konkursowa składzie:

a)      przewodniczący komisji,

b)      do 8 członków-doradców podatkowych,

c)      1 członek - przedstawiciel Kuratorium Oświaty,

d)     1 członek - przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

5.      Uczeń przystępujący do II etapu, ma obowiązek potwierdzania swojej tożsamości

       legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.

6.      Organizator przedstawi cztery tematy prac do etapu wojewódzkiego, zostaną one opublikowane  na stronie internetowej Organizatora www.warminsko-mazurski.kidp.pl zgodnie z harmonogramem, który na dany rok szkolny będzie opublikowany do dnia 30 października każdego roku.

7.      Organizator opracowuje arkusz pytań testowych oraz tematy i pytania konkursowe do etapu II części pisemnej oraz ustnej, na podstawie własnych propozycji.

8.      Członkowie Komitetu Organizacyjnego odpowiadają za poziom merytoryczny konkursu.

9.      Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

10.  Siedzibą Organizatora  Konkursu jest Biuro Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

 

 

 

IV          Uczestnicy Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

 

1.      W Warmińsko-Mazurskim Konkursie Wiedzy o Podatkach mogą uczestniczyć uczniowie/słuchacze wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich dla młodzieży położonych, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2.      Każdy uczeń/słuchacz może przystąpić do etapu I. Do etapu II, Komisja Konkursowa dopuszcza maksymalnie stu najlepszych autorów prac konkursowych.

3.      Tematyka konkursu jest załączona do regulaminu.

4.      Uczestnikom należy zapewnić warunki samodzielnego wykonania sprawdzianu. Przypadki nieprzestrzegania zasady samodzielności mogą być podstawą dyskwalifikacji uczestnika.

5.      Złożenie pracy pisemnej, przez uczestnika konkursu jest także wyrażeniem zgody na publikację tej pracy.

V         Organizacja Konkursu

A.    Etap I

1.      Przeprowadzenie Konkursu poprzedza zachęcenie uczniów i nauczycieli poszczególnych szkół do udziału w nim (rozesłanie informacji, regulaminów oraz programów konkursu do szkół i Kuratora oświaty, rozesłanie do szkół plakatów, prowadzenie w szkołach prezentacji i pogadanek).

Termin realizacji wg harmonogramu.

2.      Przysłanie karty zgłoszenia udziału ucznia w konkursie na adres Organizatora
w terminie określonym w harmonogramie. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie organizatora www.warminsko-mazurski.kidp.pl.

3.      Za dokumentację konkursu w danej szkole w I etapie, odpowiada wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel. Do jego obowiązków należy:

-          sporządzenie protokołu,

-          zabezpieczenie prac w formie papierowej,

-          dostarczenie lub przesyłanie na adres Organizatora w terminie wg harmonogramu protokołu i prac w formie papierowej z I etapu (jest to podstawa uczestnictwa w II etapie), decyduje data dostarczenia lub stempla pocztowego.

4.      Praca pisemna wykonana w I etapie jest pracą domową ucznia.

Uczeń dokonuje wyboru jednego tematu pracy spośród czterech tematów zaproponowanych przez Organizatora. Tematy określone w załączniku nr 1 będą opublikowane na stronie  Organizatora. Praca musi mieć formę papierową (proponowane 3 strony).

Oceny prac I etapu i kwalifikacji uczestników do II etapu dokonuje  Organizator. Dokonuje on wyboru maksymalnie stu najlepszych prac.

W terminie  zgodnym z harmonogramem na stronie internetowej Organizatora zostaną opublikowane wyniki I etapu. Organizator prześle informacje do szkół,
z których pochodzą laureaci I etapu w terminie zgodnym z harmonogramem.

Wszystkie lub wybrane przez Organizatora prace mogą być publikowane
w Internecie na stronie Organizatora
www.warminsko-mazurski.kidp.pl lub w innej formie.

 

 

 

A.    Etap II

 

1.      Etap II odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Składa się on
z części pisemnej oraz ustnej.

2.      Część pisemna polega na przeprowadzeniu zamkniętego testu wielokrotnego wyboru, który trwa 30 minut i składa się z 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Do części ustnej przechodzi dwudziestu uczniów/słuchaczy, którzy uzyskali największą ilość punktów w realizacji testu. Komisja może podjąć decyzję o większej liczbie uczestników bez potrzeby przeprowadzania dogrywki. 

3.      W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej ilości punktów kwalifikujących ich do części ustnej, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia pomiędzy nimi dogrywki konkursowej w formie testu, który trwa 10 minut i składa się z 5 pytań. Odpowiedzi oceniane są jak test podstawowy.

4.      W przypadku gdy dogrywka prawdopodobnie nie wyłoni bez wątpliwości najlepszych uczniów możliwe jest dopuszczenie innej liczby uczestników do następnego etapu konkursu.

5.      Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania. Uczestnicy losują zestawy pytań. Każdy z członków komisji ocenia odpowiedź przyznając od 1 do 5 punktów. Oceny te służą wyłonieniu 5 laureatów spośród zdających. Komisja po naradzie ustali zajmowane przez nich miejsca od I do V w zależności od stopnia ugruntowania wiedzy.

6.               Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu II etapu, a także poprzez      

      opublikowanie na stronie internetowej Organizatora.

7.   Gala rozdania nagród odbędzie się w  miejsce i o godzinie wskazanej i ogłoszonej na stronie  Organizatora.

8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników i opiekunów na II etap konkursu oraz na galę rozdania nagród. Organizator zapewnia catering w II etapie.

9.  Oceny prac dokonują członkowie komisji na podstawie zasad opracowanych przez Organizatora .

VI       Nagrody dla zwycięzców i zaświadczenia

 

Nagrody zapewniają organizatorzy.

Uczestnicy II etapu konkursu otrzymują zaświadczenia, natomiast laureaci konkursu otrzymują dyplomy.

Szkoły oraz nauczyciele opiekunowie uczestników II etapu otrzymują dyplomy.

 

 

VII    Etap Ogólnopolski pod warunkiem jego organizacji będzie się odbywał zgodnie z  postanowieniami Załącznika nr 3.

 

 

Załącznik nr 1

 

TEMATY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH:

1.      Działalność gospodarcza prowadzona poza granicami Polski w ujęciu podatkowym.

2.      Formy prowadzenia działalności gospodarczej i zasady ich opodatkowania.

3.      Charakterystyka i funkcje podatku akcyzowego w systemie podatkowym.

4.      Doradca podatkowy jako pełnomocnik podatnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM:

1.      Publikacja tematów prac pisemnych I etapu konkursu do dnia 30.10.2013 r.

2.      Przesłanie do szkół plakatów oraz organizacja pogadanek i prezentacji. Termin do dnia 7.01.2014 r.

3.      Przesłanie kart zgłoszenia udziału ucznia w konkursie do Organizatora w terminie do 2.12.2013 r. na adres: 10-457 Olsztyn ul.Wyszyńskiego 1pok. 103 (decyduje data stempla pocztowego).

4.      Przesłanie prac pisemnych uczniów z I etapu konkursu do Organizatora w terminie do 20.01.2014 r. na adres: (Wyszyńskiego 1 pok.103 10-457 Olsztyn - decyduje data stempla pocztowego).

5.      Opublikowanie wyników na stronie internetowej Organizatora www.warminsko-mazurski.kidp.pl do dnia 21.02.2014 r.

6.      Przesłanie informacji do szkół, których uczniowie zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu w terminie do 24.02.2014 r.

7.      Etap II konkursu odbędzie się dnia 13.03.2014 r. o godz. 11.00 w auli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

8.      *Etap III (warunkowy) Ogólnopolski odbędzie się 11.04.2014 r. o godz.11.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 11 b.

9.      . Rozdanie nagród nastąpi w dniu zakończenia Konkursu.

 

* Etap warunkowy odbędzie się w przypadku przeprowadzenia konkursu w innych województwach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

I         Etap III Ogólnopolski.

 

1.      Etap III odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Składa się on
z części pisemnej oraz ustnej. Ilość uczestników ustala Organizator.

2.      Część pisemna polega na przeprowadzeniu zamkniętego testu wielokrotnego wyboru, który trwa 30 minut i składa się z 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Do części ustnej przechodzi do dwudziestu pięciu uczniów/słuchaczy, którzy uzyskali największą ilość punktów w realizacji testu. Komisja może podjąć decyzję o większej liczbie uczestników.

3.      Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania. Uczestnicy losują zestawy pytań. Każdy z członków komisji ocenia odpowiedź przyznając od 1 do 5 punktów. Oceny te służą wyłonieniu 5 laureatów spośród zdających. Komisja po naradzie ustali zajmowane przez nich miejsca od I do V w zależności od stopnia ugruntowania wiedzy.

4.      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi bezpośrednio po zakończeniu III etapu, a także poprzez opublikowanie na stronie internetowej Organizatora.

5.      Oceny prac dokonują członkowie komisji na podstawie zasad opracowanych przez

Komitet Organizacyjny Konkursu.

II         Nagrody dla zwycięzców i zaświadczenia.

 

Nagrody zapewniają organizatorzy.

Uczestnicy III etapu konkursu otrzymują zaświadczenia, natomiast laureaci konkursu otrzymują dyplomy.

Szkoły oraz nauczyciele opiekunowie uczestników III etapu otrzymują dyplomy.

 

 

 

 

 

 

 

DATA PUBLIKACJI: 2013-10-21 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (89) 532 04 13
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x Fotografie: Jarosław Skórski, Urząd Miasta Olsztyna, Wojciech Krom
x